Bulunduğunuz yer ile
         olmak istediğiniz yer arasında köprü


Koçluk ve Danışmanlık Programlarımız

Kurumsal Koçluk, Eğitim ve Danışmanlık


Alfa Net kurumsal koçluk, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin amacı, başarılı stratejiler oluşturmanızı ve bu stratejilerin başarıyla uygulanmasını sağlayarak kurumunuzun rekabet gücünü artırmak ve finansal değerlerinizdeki istenen artışı sürekli kılmaktır.

Yanlış stratejiler veya doğru stratejilerin uygulamadaki başarısızlıkları kurumlara yıllar kaybettirmekte, fırsatların kaçması ve potansiyel gelirlerin elde edilememesi gibi çok büyük olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Kurumu oluşturan her kademedeki bireyler açısından bakıldığında ise bir çok donanımlı, becerili beyinlerin iş yaşamındaki en verimli yılları emekleri karşılığı alabilecekleri maddi ve manevi tatminden mahrum kalmaları ile sonuçlanmaktadır.

Alfa Net kurumların üst düzey yöneticilerini strateji üzerindeki çalışmalarını Balanced Scorecard (Kurumsal Karne) uygulaması ile daha bilinçli ve sistemli bir hale getirmeye çağırmaktadır. Bunun için izlenmesi gereken yol haritası öncelikle vizyon, misyon ve değerlerin saptanmasıdır. Sizi vizyona ulaştıracak ana yol kurumsal stratejidir. Paydaşlarca anlaşılmış ve benimsenmiş bir kurumsal stratejinin oluşturulması ilk adımdır. İkinci adım, bu stratejiyi başarıyla uygulamak ve denetlemektir. Stratejinin uygulanması için geliştirilen Balanced Scorecard modeli, şirketin vizyonunu operasyonlarla uyumlandırır, stratejiyi herkesin her gün ki işi haline getirir, finansal ve finansal olmayan performansın dengelenmesini sağlar. Portfolyo, program ve proje yönetimleri projelerin başarısını yükseltir. Üçüncü adım, hem stratejinin planlandığı şekilde uygulanmasının başarısını, hem de ortaya konulmuş olan stratejinin sizi vizyonunuza götürmekteki başarısını gözden geçirmektir. Bunun sonunda gerek uygulamalarda gerekse stratejinin kendisinde ve dayandığı varsayımlarda yapılması gereken değişiklikler ortaya konulur ve gerçekleştirilir.


Bunun için izlenmesi gereken yol haritası şudur ;
 • Vizyon, misyon ve değerlerin belirlenmesi
 • İç ve dış çevre analizi, PESTEL, 5 güç, değer zinciri, SWOT analizi
 • Stratejinin oluşturulması
 • Stratejinin çalışanlar ve hissedarların katılımıyla analizi, önerilerin alınması. Stratejinin yazılı hale getirilip duyurulması, anlatılması, benimsetilmesi.
 • Balanced Scorecard - Kurumsal Karne
 • Finansal, Müşteriler, İç İşlemler ve Kurumsal Öğrenme ve Gelişme boyutunda stratejik amaçların oluşturulması
  Dört boyutta stratejik amaçların öncü ve ardıl performans göstergelerinin oluşturulması
  Strateji haritalarının oluşturulması
  Performans hedeflerinin oluşturulması
 • Portfolio Planlama ve Yönetimi
 • Portfolio, stratejik amaçlara ulaşılmasını sağlayacak etkili bir yönetim yapabilme amacıyla düzenlenen program, proje ve operasyonların toplamıdır. Burada kullanılan portfolio terimi finans sektöründe kullanılan yatırım araçları ile ilişkili değildir. Portfolio yönetimi “Doğru işin yapılması” na odaklanır, program ve proje yönetimi ise “İşin doğru yapılması” na odaklanır.
 • Yapılan veya yapılması planlanan yatırımların saptanması
 • Yatırımların stratejik amaçlarla uyumlandırılması
 • Portfolio bileşenlerinin ve stratejik amaçların öncelik sıralamasının yapılması ve kategorilere ayrılması
 • Portfolio bileşenlerinin niteliksel ve niceliksel faydalarının saptanması
 • Programların tanımlanması
 • Stratejik amaçlar kapsamında program, koordineli bir şekilde yönetildiğinde daha yüksek fayda alınacak birbiriyle bağlantılı projeler grubudur. Programlar, projeler gibi, genellikle stratejik bağlamda, organizasyonun amaçlarına ulaşması için araçlardır.
 • Üst düzey operasyonların planlanması ve yönetimi
 • Kaynak tahsislerinin yapılması
 • Projelerin oluşturulması ve seçimi
 • Projeler bir organizasyonun normal operasyonel işlemleri içinde olmayan aktiviteleri düzenler. İstenen hedefe varılınca sona erer. Operasyonlar tekrarlanan ve süreklilik gösteren işlerden oluşurken, projeler belirli bir süre ile sınırlı, özgün bir ürün, hizmet veya sonuç üretmeyi amaçlayan çalışmalardır.
 • Stratejik amaçlar doğrultusunda gerekli organizasyon uyumlandırma çalışmalarının yapılması
 • Strateji odaklı çalışan performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi
 • İnsan kaynaklarının ortak amaçlara yönlendirilmesi ve stratejinin herkesin günlük işi haline dönüştürülebilmesini desteklemek için, performans değerlendirme sisteminin kurumsal karnede yer alan stratejik ölçüler doğrultusunda yapılandırılmasını içerir.
 • Program Yönetim Ofisinin kurulması
 • Program Yönetim Ofisi, programın yönetimi ve gerekli kaynakların ayrılmasından sorumludur.
 • Projelerin başlatılması süreçleri
 • Proje belgesinin (charter) hazırlanması
  Proje paydaşlarının saptanması
 • Projelerin planlanması süreçleri
 • Proje yönetim planının geliştirilmesi
  Proje gerekliliklerinin toplanması
  Kapsamın tanımlanması
  İş kırılım yapısının oluşturulması
  Aktivitelerin tanımlanması
  Aktivitelerin sıralanması
  Aktivite kaynak tahminlerinin yapılması
  Aktivite süre tahminlerinin yapılması
  Zaman çizelgesi geliştirme - Proje takvimi
  Maliyet Tahminleri yapma
  Bütçeleme
  Kalitenin planlanması
  İnsan kaynakları planının geliştirilmesi
  İletişim planı
  Risk yönetim planı
  Riskleri belirleme
  Niteliksel risk analizinin yapılması
  Niceliksel risk analizinin yapılması
  Risk tepkileri planlama
  Tedarik Planı
 • Projelerin Uygulanması süreçleri
 • Proje uygulamalarını yönetme ve yönlendirme
  Kalite güvenceyi uygulama
  Proje takımını kurma
  Proje takımını geliştirme
  Takımı yönetme
  Bilgiyi dağıtma
  Paydaş beklentilerini yönetme
  Tedariği gerçekleştirme
 • Projelerin izlenmesi ve denetlenmesi süreçleri
 • Proje işlerinin izlenmesi ve kontrolü
  Bütünleşik değişiklik kontrolünün yapılması
  Kapsam doğrulama
  Kapsamı kontrol etme
  Zaman çizelgesini kontrol etme
  Maliyeti kontrol etme
  Kalite kontrolü gerçekleştirme
  Performansı raporlama
  Riskleri izleme ve kontrol etme
  Tedariği yönetme
 • Projelerin kapatılması süreçleri
 • Projenin veya fazın kapatılması
  Tedariğin kapatılması
 • Projelerin içinde yer aldığı program veya stratejiye etkisinin incelenmesi
 • BS stratejik performans sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Planlanan stratejinin uygulamasındaki başarının gözden geçirilmesi
 • Mevcut stratejinin geçerliliği ve vizyona ulaşmaktaki başarısının gözden geçirilmesi
 • Stratejinin güncellenmesi

Ana Sayfa

Bookmark and Share

0(312) 219 44 01

0(530) 925 10 45

info@alfa-net.net

Mustafa Kemal Mah. 2142.Sk. No:8/7
Eskişehir Yolu - Söğütözü / Ankara